Algemene voorwaardenAdres:                                  Slingelandseweg 5B, 3382 KZ Giessenburg, Nederland

Kvk nummer:                       67339670

Btw nummer:                       NL-856938683B01

 

 

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel   3 – Bestellingen

Artikel   4 – Bestelling annuleren

Artikel   5 – Aanbetaling

Artikel   6 – Prijzen

Artikel   7 – Verzendkosten

Artikel   8 – Leveringstermijn

Artikel   9 – Leveringen

Artikel 10 – Startklaar maken

Artikel 11 – Schade melden na ontvangst van goederen

Artikel 12 – Retourneren (ontbinding) / ruilen

Artikel 13 – Voldoende frankeren

Artikel 14 – Terugbetaling

Artikel 15 – Garantie

Artikel 16 – Onderhoudscontract
Artikel 17 – Installatie

Artikel 18 – Montagewerkzaamheden

Artikel 19 – Storingen

Artikel 20 – Betaling

Artikel 21 – Klachten

Artikel 22 – Geschillen

Artikel 23 – Aansprakelijkheid

Artikel 24 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1. Definities

 

1. Koper: een ieder, niet zijnde een consument, die producten op afstand van Horecawebstore afneemt.

2. Verkoper: Horecawebstore, de rechtspersoon die producten op afstand aan kopers aanbiedt;

3. Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen koper en Horecawebstore strekkende tot enerzijds betaling van de koopprijs en anderzijds tot levering van het product/de producten. Op deze overeenkomst is uitdrukkelijk het consumentenrecht niet van toepassing.

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Horecawebstore en koper, waarop Horecawebstore deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online overeenkomsten, eventuele (digitale) nieuwsbrieven, de webshop, de bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

 

 

Artikel 3. Bestellingen

 

Horecawebstore neemt een order uitsluitend in behandeling als deze via het bestelformulier op de webshop is geplaatst, dan wel schriftelijk of per e-mail is geschied. Als gevolg van deze bestelling ontstaat een tussen koper en Horecawebstore bindende overeenkomst, tenzij koper binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling per e-mail de bestelling annuleert (zie artikel 4 en artikel 12 van deze algemene voorwaarden).

 

 

Artikel 4. Annulering van bestelling

 

Indien koper een bestelling bij Horecawebstore heeft geplaatst en deze vervolgens wil annuleren, dan dient koper dit binnen 24 uur per e-mail kenbaar te maken. Na 24 uur zal de bestelling namelijk reeds verwerkt zijn, waardoor de medewerkers van Horecawebstore deze bestelling niet meer kosteloos kunnen annuleren (zie artikel 12 van deze algemene voorwaarden).

 

 

Artikel 5. Aanbetaling

 

Een aanbetaling is bindend. Indien een aanbetaling heeft plaatsgevonden, kunnen er geen veranderingen worden aangebracht in de (hoogte van de) factuur. Bij annulering van de bestelling dan wel ontbinding van de koopovereenkomst zal de reeds gedane aanbetaling vervallen.

 

 

Artikel 6. Prijzen

 

1. Daar klant in de meeste gevallen handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de prijzen - zoals genoemd op de website en in de brochure - exclusief BTW.

Horecawebstore is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de prijzen van de te verkopen goederen. Deze prijswijzigingen hebben geen gevolgen voor lopende overeenkomsten, welke dan zullen worden uitgevoerd tegen de prijzen die aanvankelijk (vóór de prijswijzigingen) golden. 

 

2. Voor alle prijzen geldt dat wijzigingen, schrijf- en drukfouten zijn voorbehouden. Tevens kunnen de op de webshop geplaatste foto’s (licht) afwijken van het (uiterlijk van het) product.

 

 

Artikel 7. Verzendkosten

 

1. Bestellingen vanaf €250,00 worden in Nederland en België gratis verzonden. Levering geschiedt uitsluitend tot aan de eerste deur.

 

2. Indien er op het door koper opgegeven adres niemand aanwezig of als het afleveradres niet bereikbaar is, zijn wij genoodzaakt om de extra gemaakte kosten bij koper in rekening te brengen. De extra kosten betreffen het laten uitvoeren van een tweede rit door de transporteur bedragen €80,00.

 

 

Artikel 8. Leveringstermijnen

 

Vrijwel de meeste bestellingen (95%) worden binnen de door Horecawebstore opgegeven levertijd geleverd. Deze opgegeven levertijd is echter een indicatie. Horecawebstore is in bepaalde gevallen afhankelijk van de importeur of de leverancier, waardoor de levertijd meer kan bedragen dan hetgeen is opgegeven. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Horecawebstore zal zich uiteraard zoveel mogelijk inspannen om de opgegeven leveringstermijnen te behalen.

 

 

Artikel 9. Leveringen

 

1. Horecawebstore zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten alsook bij het verlenen van diensten.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan Horecawebstore kenbaar heeft gemaakt. Voorafgaande aan de levering zal koper geïnformeerd worden over de precieze afleverdatum. Alle producten worden tussen 08.00 uur en 18:00 uur geleverd. Wegens organisatorische redenen alsook routeritten van transporteurs is het niet mogelijk om een precieze aflevertijd vast te stellen. Op verzoek van koper kan de transporteur voor aankomst naar koper bellen.

 

3. Indien er sprake is van een – van het factuuradres – afwijkend bezorgadres dient koper dit aan te geven op het digitale bestelformulier. Indien er op het door koper opgegeven adres niemand aanwezig is of indien het door koper opgegeven afleveradres (voor de transporteur) niet bereikbaar is, is Horecawebstore genoodzaakt om de extra gemaakte kosten bij koper in rekening te brengen (zie punt 7.2 van deze algemene voorwaarden).

 

4. De bestelde artikelen worden, indien mogelijk en bij voldoende bereikbaarheid, met een pompwagen tot aan de eerste deur (op de begane grond) geleverd. Indien de bezorger – op verzoek van koper – het product naar binnen brengt, komt de eventueel ontstane schade (inhoudende schade aan het interieur of de geleverde artikelen) voor rekening en risico van de koper.

 

5. Bij het afleveren van de bestelde producten dient koper – in het bijzin van de transporteur – te tekenen voor goede ontvangst van de producten. Dit betekent dat koper bevestigt dat zich geen uiterlijke beschadigingen/gebreken aan het desbetreffende product bevinden.

 

6. Koper dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

 

Artikel 10. Startklaar maken van apparatuur

 

Indien koper bij zijn aankoop ook gekozen heeft voor het startklaar maken van de bestelde apparatuur, dan wordt deze apparatuur voor koper geïnstalleerd en gebruiksklaar gemaakt door één van de installateurs van Horecawebstore. Voor het startklaar maken worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten wordt vastgesteld op basis van het soort product en kan derhalve in prijs variëren. De desbetreffende kosten kan koper raadplegen bij de klantenservice van Horecawebstore.

 

 

Artikel 11. Schade melden na ontvangst goederen

 

Indien na (tekening voor) ontvangst de bestelde producten toch niet in orde blijken te zijn, dan dient koper dit uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de producten per e-mail te melden aan Horecawebstore. Koper is hierbij verplicht om foto’s (van de eventuele schade of gebreken aan het product) te uploaden, de factuur en de pakbon mee te sturen.

 

Artikel 12. Retourneren (ontbinding) / ruilen

 

1. Producten (met uitzondering van speciaal en op maat bestelde of gemaakte producten) kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd of geruild. Horecawebstore neemt alleen goederen terug als deze ongeopend, in de originele verpakking zitten.

 Let op: Horecawebstore is genoodzaakt om – na het verstrijken van 24 uur na plaatsing van de bestelling - bij terugname van goederen of bij het ruilen van goederen kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn afhankelijk van de door de leverancier (van Horecawebstore) geraadpleegde algemene voorwaarden en liggen tussen de 10% en 20% van het totale aankoopbedrag.

 

2. Onjuiste leveringen kunnen kosteloos geretourneerd worden, mits de geleverde producten ongebruikt blijven. Artikelen die nog niet of nog niet volledig zijn betaald, blijven eigendom van Horecawebstore en kunnen te allen tijde teruggevorderd worden.

 

3. Indien koper bestelde artikelen wenst te retourneren of om te ruilen, dient hij binnen 14 dagen na ontvangst van die artikelen een digitaal (e-mail-)verzoek in te dienen. In dit verzoek dient koper duidelijk te motiveren waarom hij het product wenst terug te sturen of om te ruilen. Dit verzoek wordt vervolgens zo snel mogelijk in behandeling genomen en beoordeeld. Na goedkeuring van dit verzoek ontvangt koper een retourbon. Deze dient koper te ondertekenen en bij de retourzending toe te voegen. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van koper. De retourzending dient binnen 7 dagen na het ontvangst van de retourbon bij Horecawebstore binnen te zijn.

 

4. Retour gestuurde producten worden niet teruggenomen of geruild, indien ze zijn gebruikt, speciaal en op maat voor koper zijn gemaakt en/of speciaal en op maat voor koper zijn besteld. Tevens is het retourneren of omruilen van de bestelde artikelen na 14 dagen na ontvangst van de aankoop ook niet mogelijk. Eventuele klachten of storingen die na 14 dagen na ontvangst van de artikelen ontstaan dan wel kenbaar worden, dienen bij Horecawebstore gemeld te worden, waarna herstel of vervanging van het product zal plaatsvinden (zie artikel 18 van deze algemene voorwaarden).

 

 

Artikel 13. Voldoende frankeren

 

1. Als de retourzending niet voldoende wordt gefrankeerd, dan wordt het niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Degene die de zending retour stuurt, ofwel koper, is verantwoordelijk voor de risico’s van de zending.

 

2. Artikelen worden alleen teruggenomen na goedkeuring van de retourzending, indien zij niet gebruikt zijn en zich in de originele verpakking bevinden. Na het verwerken van de retourzending van koper, zal Horecawebstore het resterende bedrag na verrekening van het ingehouden aankoopbedrag (zie artikel 12 van deze algemene voorwaarden) terugstorten op de rekening van koper.

 

 

Artikel 14. Terugbetaling

 

Indien de koopovereenkomst tussen koper en Horecawebstore, om welke reden dan ook, is ontbonden, draagt Horecawebstore er zorg voor dat – indien er vooruit is betaald– de betaalde bedragen, inclusief de eventuele verzendkosten, verminderd met de annuleringskosten (zie artikel 12 van deze algemene voorwaarden) op de kortst mogelijke termijn worden terugbetaald aan koper.

 

 

Artikel 15. Garantie

 

1. Horecawebstore staat in voor de deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde zaken voor een door haar aangegeven periode. Op alle door Horecawebstore geleverde apparatuur krijgt koper minimaal 12 maanden volledige garantie.

 

2. Koper kan echter ook gedurende het tweede jaar in aanmerking komen voor een onderdelengarantie. Dit houdt in dat gedurende het tweede garantiejaar enkel onderdelen vergoed worden. Voorrijkosten en arbeidsloon van medewerkers van Horecawebstore zijn dus niet inbegrepen. Om in aanmerking te komen voor een onderdelengarantie gedurende het tweede garantiejaar, dient koper bij het aangaan van de koopovereenkomst met Horecawebstore een onderhoudscontract af te sluiten voor minimaal vier apparaten. Het onderhoudscontract wordt voor twee kalenderjaren afgesloten en is na het verstrijken van die periode maandelijks opzegbaar (zie artikel 16 van deze algemene voorwaarden).

 

3. De onderdelengarantie geldt alleen voor producten die rechtstreeks van invloed zijn op het leveren van de prestatie, zoals:

-       verdampers

-       thermostaten

-       compressoren

-       leidingen

-       ventilatoren

 

De onderdelengarantie vervalt, indien koper door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten of wijzigingen aanbrengt, dan wel laat aanbrengen.

 

4. Bij beschadigingen, onoordeelkundig gebruik, gebrek aan onderhoud of reparatie voorkomend uit een stroomstoring komen alle garanties te vervallen. Iedere garantieverplichting van Horecawebstore vervalt, indien koper:

-       enige verplichtingen jegens Horecawebstore niet stipt nakomt;

-       het geleverde niet volgens de voorschriften gebruikt;

-       door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten of wijzigingen aanbrengt, dan wel laat aanbrengen;

-       de garantieperiode laat verlopen zonder enige klacht dienaangaande.

-       schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik alsmede schade ontstaan door agressieve producten/stoffen (bijvoorbeeld zout, pekel, zuren) en alle andere producten die de werking of gebruik van het geleverde apparaat aantasten.

 

5. Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals:

-       verlichting,

-       glas, hang en sluitwerk,

-       zwenkwielen,

-       branders en thermokoppels van döner- en shoarma-apparatuur,

-       deurrubber,

-       bedieningsknopen,

-       etc.

 

6. De door Horecawebstore gegeven garantie geldt alleen op werkdagen tussen 10:00 uur en 18:00 uur. Voor weekend- en avonduren geldt de garantie uitsluitend, indien koper een servicecontract heeft afgesloten, of indien koper de kosten van de verrichte werkzaamheden voor zijn rekening neemt.

 

7. Aankopen die buiten de Benelux zijn gedaan, komen niet voor garantie in aanmerking.

 

8. Tweedehands artikelen komen eveneens niet voor garantie in aanmerking.

 

 

Artikel 16. Onderhoudscontract

 

1. Koper kan op het moment van de aankoop een onderhoudscontract afsluiten om in aanmerking te komen voor het recht op een tweede jaar onderdelengarantie op het aangekochte apparatuur. Een voorwaarde voor het afsluiten van een dergelijk onderhoudscontract is dat koper voor minimaal vier apparaten gedurende minimaal twee kalenderjaren een onderhoudscontract aangaat.

 

2. Onderhoud aan de bestelde apparaten vindt twee keer per jaar (om de zes maanden)  plaats. Eerste onderhoudsbeurt vindt plaats circa 6 maanden na levering van die producten. Kosten voor het onderhoud komen geheel voor de rekening van koper.

 

3. Op overig apparatuur, die niet bij Horecawebstore zijn ingekocht (waarvoor koper een onderhoudscontract afsluit) en/of buiten de garantieperiode vallen, heeft koper geen enkel garantie.

 

4. De met Horecawebstore overeengekomen onderhoudsovereenkomst blijft de gehele periode (van twee jaar) doorlopen, ook als de volledige/onderdelen garantie van koper is komen te vervallen. Na twee kalenderjaren is het onderhoudscontract maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.


Artikel 17. Installatie

Professionele (gas)- apparatuur dient te worden aangesloten door daarvoor gecertificeerde installatiebedrijven, anders vervalt het recht op volledige garantie. 

 

 

Artikel 18. Montagewerkzaamheden

 

Indien Horecawebstore montagewerkzaamheden uitvoert, dan dient koper aan te geven waar eventuele (elektrische of water-)leidingen zich kunnen bevinden om zo schade te beperken. Horecawebstore zal zich zoveel mogelijk inspannen om de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het verrichten van de montagewerkzaamheden. Echter, moeilijk voorkombare beschadigingen bij deze montage- of demontagewerkzaamheden van muren, wandtegels, of elektrische- of waterleidingen en dergelijke, komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

 

 

Artikel 19. Storingen

 

1. Storingen kan koper op alle werkdagen per e-mail of telefonisch bij Horecawebstore melden. Horecawebstore zal er vervolgens alles aan doen om de storing binnen 48 uur te verhelpen. Voor kleine apparatuur kan Horecawebstore koper verzoeken het product terug te sturen voor reparatie.

 

2. Reparaties vinden – na het melden van de storing – plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur.

 

 

Artikel 20. Betaling

 

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst/na het afronden van de reparatie- en of installatiewerkzaamheden. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Horecawebstore te melden.

 

3. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Horecawebstore is gewezen op de te late betaling en Horecawebstore koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Horecawebstore gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00.

 

 

Artikel 21. Klachten

 

1. De door Horecawebstore te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen, die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en België zijn bestemd. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.

 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Horecawebstore. Deze ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

 

 

Artikel 22. Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen Horecawebstore en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Artikel 23. Aansprakelijkheid.

 

1. Horecawebstore is slechts aansprakelijk voor schade, die koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Horecawebstore toe te rekenen tekortkoming. Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die ver gaat dan toegestaan in punt 9.5 van deze algemene voorwaarden en tevens aansprakelijk voor onjuist en/of onvoorzichtig gebruik van het product.

 

2. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Horecawebstore verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

 

3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

-       bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en de gederfde winst;

-       schade veroorzaakt door opzet bij montage of demontage van muren, wanden, tegels of elektrische- of waterleidingen en dergelijke;

-       schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

 

4. Koper vrijwaart Horecawebstore voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Horecawebstore geleverde producten en/of materialen.

 

 

Artikel 24. Wijziging van de algemene voorwaarden

 

Horecawebstore is te allen tijde bevoegd onderhavige algemene voorwaarden aan te passen. Lopende overeenkomsten zullen na wijziging van de algemene voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.